Ako-podnikat.sk

magazín o podnikaní

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vzor a vystavenie faktúry

Vzor faktúry v exceli, náležitosti faktúry, vystavovanie faktúr.Čo musí obsahovať faktúra určuje Zákon o účtovníctve a zákon o DPH. Vyberám z nich presný zoznam údajov na faktúre:

Zo zákona o DPH:

(2) Faktúra musí obsahovať

a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
h) sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
i) výšku dane spolu v slovenských korunách.

Zo zákona o účtovníctve:

(1) Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať

a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
f) podpisový záznam osoby (§ 32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

V podstate sú tie položky jasné. Nejasnosť často nastáva pri tom, či je potrebné uviesť aj podpis a pečiatku. Pečiatku nevyžaduje ani jeden zo zákonov, ale podpis je potrebný podľa Zákona o účtovníctve. Posledný bod - označovanie účtov sa týka vedenia účtovníctva a nie samotného vystavenia faktúry, čiže na faktúre označenie účtu nemusí byť ( pozor nejde o číslo účtu v banke, ale o čísla účtov v podvojnou účtovníctve).

Pri vystavovaní faktúry môžeme použiť okrem ekonomických SW a internetových aplikácií aj predtlačené formuláre. Tie je možné kúpiť, alebo objednať v predajniach a katalógoch s kancelárskymi potrebami. Ich výhodou je, že nepotrebujete počítač ani tlačiareň. Tlačivo faktúry (ale aj dodacie listu, výdavkového a príjmového dokladu) sa vypíše ručne a adresa napr. s pomocou pečiatky.

Faktúry si môžeme viesť aj v exceli. Jednoduchú excelovú faktúru prikladám sem. Esteticky si ju môžete prispôsobiť podľa seba. Vašu adresu, číslo, účtu, IČO, DIČ, atď. si zadajte lne jeden krát a potom list v exceli kopírujte. Nemenné údaje vám tak zostanú a netreba ich opakovane písať. Ďalšie faktúry si kopírujte tak, že celkom dole vľavo kliknite pravým tlačítkom myši na názov listu (je tam číslo faktúry). Z menu si vyberte možnosť presunúť alebo kopírovať, následne zaškrtnite možnosť vytvoriť kópiu a potvrďte OK. Vytvorený nový list môžete použiť ako novú faktúru.

Položky (tovar, a služby) pridávajte v exceli tak, aby vám zostalo v novom riadku pôvodné formátovanie. Najjednoduchšie to urobte takto: na posledný riadok zoznamu položiek klikni pravým tlačítkom myši. Vyberte možnosť vložiť bunky. Posledný riadok s položkami celý okopírujte a vložte do novo vytvoreného prázdneho riadku. Tak sa vám prekopírujú aj použité vzorce.

Dátumy sa automaticky vytvoria s dnešným dátumom a dátum splatnosti sa mení pripočítaním k dátumu vystavenia podľa zadaných dní splatnosti.

Neplatcovia DPH si musia uviesť, že nie sú platcami DPH napr. na koniec faktúry. Zároveň nesmú uvádzať DPH, čiže tieto stĺpce nepoužívajú (môžu ich zmazať a vzorce upraviť, alebo použiť 0% DPH).

 

O webe

Novšie články o podnikaní teraz píšem v sekcii podnikanie a v sekcii podnikateľské nápady na mojom hlavnom webe ako-investovat.sk

Anketa

Oplatí sa dnes otvoriť eshop?